ISO 22716

Czym jest ISO 22716?
Norma ISO 22716 zawiera wymagania w zakresie dobrych praktyk produkcyjnych dla branży kosmetycznej zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009). Celem normy ISO 22716 jest zapewnienie, że wytworzony produkt kosmetyczny wprowadzany na rynek jest bezpieczny poprzez utrzymywanie odpowiednich warunków w trakcie jego produkcji, magazynowania oraz transportu. Norma ISO 22716 może być wdrażana przez wszystkie przedsiębiorstwa, zajmujące się produkcją kosmetyków, które zgodnie z przepisami prawnymi zobowiązane są do przestrzegania dobrych praktyk produkcyjnych oraz dostarczania organom zewnętrznym dowodu, potwierdzającego stosowanie tych zasad.
Certyfikat ISO 22716 został stworzony z myślą o producentach, sprzedawcach i importerach produktów kosmetycznych. ISO 22716 spełnia wszystkie wymagania konsumentów wybierających kosmetyki. Certyfikat ISO 22716:2009 ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa kosmetycznych produktów konsumenckich poprzez ścisłe określenie Dobrych Praktyk GMP dla wszystkich elementów łańcucha dostaw. Zapewnia zgodność z wszystkimi wytycznymi zawartymi w normie ISO 22716 odnośnie produkcji, kontroli, przechowywania i transportu produktów kosmetycznych.

Korzyści płynące z wdrożenia ISO 22716:
• poprawa jakości wyrobów gotowych oraz funkcjonowania organizacji
• zmniejszenie ryzyka związanego z wprowadzeniem wyrobu niebezpiecznego na rynek
• wzrost konkurencyjności podmiotu oraz jego marki
• polepszenie wizerunku firmy w oczach pracowników i klientów
• polepszenie stosunków z władzami lokalnymi
• pozwala na uzyskanie prestiżowego, międzynarodowego i uznawanego na całym świecie certyfikatu
• poprawia organizację pracy i komunikację wewnątrz firmy
• usprawnia zarządzanie
• podnosi poziom kwalifikacji pracowników

Główne rozdziały normy ISO 22716:2009:
0 Wprowadzenie
1 Zakres normy
2 Terminy i definicje
3 Pracownicy
4 Pomieszczenia
 5 Urządzenia
6 Surowce i materiały opakowaniowe
7 Produkcja
8 Wyroby gotowe
9 Laboratorium kontroli jakości
10 Postępowanie z produktem, który jest poza specyfikacją
11 Odpady
12 Podwykonawstwo
13 Odstępstwa
14 Reklamacje i wycofanie z rynku
15 Kontrola zmian
16 Audit wewnętrzny
17 Dokumentacja

Jak działamy:
Etap 1
Przygotowanie wdrożenia:
• audyt wstępny (identyfikacja istniejącego systemu jakości)
• raport z audytu wstępnego (ocena aktualnego stanu firmy w odniesieniu do wymagań normy, wstępna lista dokumentacji wymaganej w firmie)
• harmonogram prac wdrożeniowych

Etap 2
Szkolenia przygotowawcze:
• dla najwyższego kierownictwa z zakresu wdrażanej normy
• dla Pełnomocników ds. SZJ obejmujące wymagania normy oraz zasady dokumentowania wdrażanego systemu

Etap 3
Dokumentowanie SZJ (przez naszych konsultantów lub Państwa pracowników pod naszym nadzorem):
• Opracowanie polityki w zakresie GMP, celów i strategii przedsiębiorstwa
• Opracowanie procedur, instrukcji i formularzy GMP
• Weryfikacja opracowanej dokumentacji

Etap 4
Wdrożenie Systemu:
• przekazanie opracowanej dokumentacji
• konsultacje w zakresie stosowania dokumentów
• wprowadzenie niezbędnych poprawek

Etap 5
Szkolenie audytorów wewnętrznych:
• wybór zespołu audytorów audytorów wewnętrznych
• szkolenie nt. wymagań normy i zasad przeprowadzania audytów
• sprawdzian wiadomości i wydanie certyfikatu

Etap 6
Audyt wewnętrzny:
• opracowanie planu audytów wewnętrznych
• przygotowanie i przeprowadzenie audytu
• wprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych

Etap 7
Przegląd zarządzania:
• Przeprowadzenie przeglądu systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy
• Ocena podjętych działań poaudytowych
• Definiowanie zaleceń do doskonalenia wynikających z ustaleń przeglądu

Etap 8
Certyfikacja:
• wybór jednostki certyfikującej i złożenie wniosku
• przygotowanie do audytu certyfikującego (audyt próbny)
• audyt certyfikujący
• przeprowadzenie niezbędnych działań korygujących
• wydanie certyfikatu przez jednostkę certyfikującą
• audyty nadzoru (1/rok)
audyt recertyfikujący (co 3 lata)

Etap 9
Bezpłatne konsultacje: nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji mailowo lub telefonicznie

Firmy zainteresowane wdrożeniem, szkoleniem lub konsultacją w zakresie ISO 22716, prosimy o kontakt w celu omówienia warunków współpracy.
(c)2022, All Rights Reserved