ISO 14001

Czym jest ISO 14001?
ISO 14001:2015 jest to norma regulujaca System Zarzadzania Środowiskiem w organizacjach. Ma ona na celu dostarczyć organizacjom elementów skutecznego systemu zarządzania środowiskowego (EMS), który może być zintegrowany z innymi wymaganiami dotyczącymi zarządzania i może pomóc organizacjom w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych. Przeznaczona jest dla wszystkich organizacji, niezależnie od rodzaju i wielkości.
Podstawowym zadaniem normy ISO 14001 jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne, w myśl idei zrównoważonego rozwoju. Ze względu na swoją budowę i wymagania umożliwia łatwą integrację z innymi normami serii ISO.

Najważniejsze normy z serii ISO 14000 (aktualnie obowiązujące):
ISO 14001:2015 - określa wymagania umożliwiające sformułowanie polityki i celów z uwzględnieniem wymogów prawnych i informacji o aspektach środowiskowych;
ISO 14004:2016 - zawiera informacje przydatne w procesie wdrażania systemu;

Główne rozdziały normy ISO 14001:2015:
0. Wprowadzenie
1. Zakres normy
2. Normy powołane
3. Terminy i definicje
4. Kontekst organizacji
5. Przywództwo
6. Planowanie
7. Wsparcie
8. Funkcjonowanie
9. Ocena funkcjonowania
10. Doskonalenie

Korzyści płynące z wdrożenia ISO 14001:
• Redukcja kosztów energii, surowców, usuwania odpadów
• Redukcja kosztów ponoszonych za zaistniałe sytuacja awaryjne
• Łatwe wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości
• Możliwość wprowadzania działań zapobiegawczych przed wystąpieniem szkodliwego wpływu na środowisko
• Polepszenie wizerunku firmy w oczach pracowników i klientów
• Polepszenie stosunków z władzami lokalnymi
• Ułatwienia w otrzymywaniu odpowiednich zezwoleń poprzez prezentację właściwego stosunku do ochrony środowiska

Jak działamy:
Etap 1
Przygotowanie wdrożenia:
• audyt wstępny (identyfikacja istniejącego systemu jakości, wstępna identyfikacja aspektów środowiskowych)
• raport z audytu wstępnego (ocena aktualnego stanu firmy w odniesieniu do wymagań normy, wstępna lista dokumentacji SZŚ wymaganej w firmie)
• harmonogram prac wdrożeniowych

Etap 2
Szkolenia przygotowawcze:
• dla najwyższego kierownictwa z zakresu wdrażanej normy
• dla Pełnomocników ds. SZŚ obejmujące wymagania normy oraz zasady dokumentowania wdrażanego systemu

Etap 3
Dokumentowanie SZŚ (przez naszych konsultantów lub Państwa pracowników pod naszym nadzorem):
• Identyfikacja aspektów środowiskowych oraz pomoc w ustaleniu kryteriów istotności.
• Wybór aspektów znaczących.
• Stworzenie rejestrów wymagań prawnych i innych związanych z ochroną środowiska.
• Ustalenie częstotliwości aktualizacji rejestru oraz odpowiedzialności w tym zakresie.
• Wypracowanie polityki w zakresie ochrony środowiska.
• Ustalenie listy celów, zadań i programów zarządzania.
• Określenie kontekstu organizacji i potrzeb stron zainteresowanych
• Określenie ryzyk i szans oraz działań z nich wynikających
• Wypracowanie zasad określania celów.
• Sporządzanie dokumentów systemowych (sterowanie operacyjne, gotowość i reagowanie na awarie, monitorowanie) oraz pozostałej dokumentacji wymaganej przez normę.

Etap 4
Wdrożenie Systemu:
• przekazanie opracowanej dokumentacji
• konsultacje w zakresie stosowania dokumentów
• wprowadzenie niezbędnych poprawek

Etap 5
Szkolenie audytorów wewnętrznych:
• wybór zespołu audytorów audytorów wewnętrznych
• szkolenie nt. wymagań normy i zasad przeprowadzania audytów
• sprawdzian wiadomości i wydanie certyfikatu

Etap 6
Audyt wewnętrzny:
• opracowanie planu audytów wewnętrznych
• przygotowanie i przeprowadzenie audytu
• wprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych

Etap 7
Przegląd zarządzania:
• Przeprowadzenie przeglądu systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy
• Ocena podjętych działań poaudytowych
• Definiowanie zaleceń do doskonalenia wynikających z ustaleń przeglądu

Etap 8
Certyfikacja:
• wybór jednostki certyfikującej i złożenie wniosku
• przygotowanie do audytu certyfikującego (audyt próbny)
• audyt certyfikujący
• przeprowadzenie niezbędnych działań korygujących
• wydanie certyfikatu przez jednostkę certyfikującą
• audyty nadzoru (1/rok) audyt recertyfikujący (co 3 lata)

Etap 9
Bezpłatne konsultacje: nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji mailowo lub telefonicznie

Firmy zainteresowane wdrożeniem, szkoleniem lub konsultacją w zakresie ISO 14001, prosimy o kontakt w celu omówienia warunków współpracy.
(c)2022, All Rights Reserved