ISO 45001

Czym jest ISO 45001?
ISO 45001:2018 jest to norma regulujaca System Zarzadzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w organizacjach. Ma ona na celu dostarczyć organizacjom elementów skutecznego systemu zarządzania BHP, który może być zintegrowany z innymi wymaganiami dotyczącymi zarządzania i może pomóc organizacjom w osiągnięciu celów BHP. Przeznaczona jest dla wszystkich organizacji, niezależnie od rodzaju i wielkości. Ze względu na swoją budowę i wymagania umożliwia łatwą integrację z innymi normami serii ISO.

Główne rozdziały normy ISO 45001:2018:
0. Wprowadzenie
1. Zakres normy
2. Normy powołane
3. Terminy i definicje
4. Kontekst organizacji
5. Przywództwo
6. Planowanie
7. Wsparcie
8. Funkcjonowanie
9. Ocena funkcjonowania
10. Doskonalenie

Korzyści płynące z wdrożenia ISO 45001:
• Rozwiązanie szeregu problemów wewnętrznych, takich jak:
• Ustalenie celów zarządzania BHP
• Planowanie działań w zakresie BHP
• Identyfikacja zagrożeń i ich ocenę
• Kontrolowanie poziomu ryzyka przez podejmowanie działań profilaktycznych
• Ocena realizacji celów polityki BHP

Jak działamy:
Etap 1
Przygotowanie wdrożenia:
• audyt wstępny (identyfikacja istniejącego systemu zarządzania, wstępna identyfikacja zagrożeń)
• raport z audytu wstępnego (ocena aktualnego stanu firmy w odniesieniu do wymagań normy)
• harmonogram prac wdrożeniowych

Etap 2
Szkolenia przygotowawcze:
• dla najwyższego kierownictwa z zakresu wdrażanej normy
• dla Pełnomocników ds. SZBHP obejmujące wymagania normy oraz zasady dokumentowania wdrażanego systemu

Etap 3
Dokumentowanie SZBHP (przez naszych konsultantów lub Państwa pracowników pod naszym nadzorem):
• Opracowanie i wdrożenie w firmie polityki w zakresie BHP
• Określenie celów firmy w zakresie BHP
• Zdefiniowanie odpowiedzialności za określone obszary działalności firmy w zakresie BHP
• Określenie listy dokumentów niezbędnych do opracowania ze względu na wymagania systemu BHP
• Adaptacja istniejącej dokumentacji Systemu Zarządzania do wymagań normy w zakresie BHP
• Opracowanie nowych procedur, instrukcji
• Określenie kontekstu organizacji i potrzeb stron zainteresowanych Określenie ryzyk i szans oraz działań z nich wynikających
• Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego występującego na poszczególnych stanowiskach pracy
• Weryfikacja opracowanej dokumentacji

Etap 4
Wdrożenie Systemu:
• przekazanie opracowanej dokumentacji
• konsultacje w zakresie stosowania dokumentów
• wprowadzenie niezbędnych poprawek

Etap 5
Szkolenie audytorów wewnętrznych:
• wybór zespołu audytorów audytorów wewnętrznych
• szkolenie nt. wymagań normy i zasad przeprowadzania audytów
• sprawdzian wiadomości i wydanie certyfikatu

Etap 6
Audyt wewnętrzny:
• opracowanie planu audytów wewnętrznych
• przygotowanie i przeprowadzenie audytu
• wprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych

Etap 7
Przegląd zarządzania:
• Przeprowadzenie przeglądu systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy
• Ocena podjętych działań poaudytowych
• Definiowanie zaleceń do doskonalenia wynikających z ustaleń przeglądu

Etap 8
Certyfikacja:
• wybór jednostki certyfikującej i złożenie wniosku
• przygotowanie do audytu certyfikującego (audyt próbny)
• audyt certyfikujący
• przeprowadzenie niezbędnych działań korygujących
• wydanie certyfikatu przez jednostkę certyfikującą
• audyty nadzoru (1/rok) audyt recertyfikujący (co 3 lata)

Etap 9
Bezpłatne konsultacje: nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji mailowo lub telefonicznie

Firmy zainteresowane wdrożeniem, szkoleniem lub konsultacją w zakresie ISO 45001, prosimy o kontakt w celu omówienia warunków współpracy.
(c)2022, All Rights Reserved