ISO 22000 / FSSC 22000

Czym jest ISO 22000 / FSSC 22000?
System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z normą ISO 22000:2018 i FSSC 22000 (ISO 22000 + ISO/TS 22002-X) to międzynarodowy standard zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie żywności w całym łańcuchu dostaw. Norma ISO 22000 łączy w sobie cechy systemu HACCP, GHP/GMP oraz ISO 9001. Standard zawarty w nowej normie może podlegać certyfikacji zewnętrznej, jak również może być wdrożony bez potwierdzenia zgodności (akredytacji).
Norma ISO 22000 jest skierowana do producentów artykułów spożywczych. Dotyczy wszystkich uczestników biorących udział w łańcuchu żywnościowym, a więc firm cateringowych, producentów opakowań, dodatków do żywności, środków czystości, firm transportowych, handlowców. Wymagania normy są ogólne i mogą być zastosowane w organizacjach bez względu na typ, wielkość i dostarczany wyrób. Mogą je również spełniać firmy niezwiązane bezpośrednio z z łańcuchem żywnościowym, a zajmujące się:
• transportem
• dystrybucją
• magazynowaniem żywności
• produkcją opakowań oraz materiałów mających kontakt z żywnością
• produkcją maszyn i urządzeń
• produkcją środków do mycia i dezynfekcji utrzymaniem higieny w zakładach spożywczych

Główne rozdziały normy ISO 22000:2018:
0. Wprowadzenie
1. Zakres normy
2. Normy powołane
3. Terminy i definicje
4. Kontekst organizacji
5. Przywództwo
6. Planowanie
7. Wsparcie
8. Funkcjonowanie
9 Ocena funkcjonowania
10. Doskonalenie

ISO/TS 22002 - X
X oznacza wymagania szczególne dla kategorii:
▪ 1 Producenci żywności
▪ 2 Catering/restauracje
▪ 3 Hodowla zwierząt
▪ 4 Producenci opakowań spożywczych
▪ 5 Usługi transportu i składowania
▪ 6 Producenci paszy i żywności dla zwierząt

Korzyści płynące z wdrożenia ISO 22000 / FSSC 22000:
• pozwala na uzyskanie prestiżowego, międzynarodowego i uznawanego na całym świecie certyfikatu
• pozwala oszacować wymagania konsumentów zwiększając ich zaufanie i zadowolenie
• zwiększa zaufanie klientów i kontrahentów
• poprawia reputację marki i wizerunek firmy
• pozwala wykazać efektywną komunikację ze wszystkimi ogniwami łańcucha żywnościowego
• zwiększa bezpieczeństwo żywności
• pozwala wykazać zgodność z prawem żywnościowym
• poprawia organizację pracy i komunikację wewnątrz firmy
• usprawnia zarządzanie
• podnosi poziom kwalifikacji pracowników

Jak działamy:
Etap 1
Przygotowanie wdrożenia:
• audyt wstępny (identyfikacja istniejącego systemu zarządzania)
• raport z audytu wstępnego (ocena aktualnego stanu firmy w odniesieniu do wymagań normy)
• harmonogram prac wdrożeniowych
• powołanie Zespołu ds. Bezpieczeństwa Żywności

Etap 2
Szkolenia przygotowawcze:
• dla najwyższego kierownictwa z zakresu wdrażanej normy
• dla Lidera Zespołu ds. Bezpieczeństwa Żywności obejmujące wymagania normy oraz zasady dokumentowania wdrażanego systemu

Etap 3
Dokumentowanie SZBŻ (przez naszych konsultantów lub Państwa pracowników pod naszym nadzorem):
• zdefiniowanie polityki bezpieczeństwa żywności i celów jakościowych dla organizacji,
• opisanie wyrobów i identyfikacja procesów, przeprowadzenie analizy zagrożeń,
• określenie kontekstu organizacji i potrzeb stron zainteresowanych określenie ryzyk i szans oraz działań z nich wynikających
• ustanowienie Programów Wstępnych (PRP) z możliwością rozszerzenia o wymagania ISO/TS 22002-X, Operacyjnych Programów Wstępnych (OPRP) i Planu HACCP
• opracowanie procedur, instrukcji i formularzy
• weryfikacja opracowanej dokumentacji

Etap 4
Wdrożenie Systemu:
• przekazanie opracowanej dokumentacji
• konsultacje w zakresie stosowania dokumentów
• wprowadzenie niezbędnych poprawek

Etap 5
Szkolenie audytorów wewnętrznych:
• wybór zespołu audytorów wewnętrznych
• szkolenie nt. wymagań normy i zasad przeprowadzania audytów
• sprawdzian wiadomości i wydanie certyfikatu

Etap 6
Audyt wewnętrzny:
• opracowanie planu audytów wewnętrznych
• przygotowanie i przeprowadzenie audytu
• wprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych

Etap 7
Przegląd zarządzania:
• przeprowadzenie przeglądu systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy
• ocena podjętych działań poaudytowych
• definiowanie zaleceń do doskonalenia wynikających z ustaleń z przeglądu

Etap 8
Certyfikacja:
• wybór jednostki certyfikującej i złożenie wniosku
• przygotowanie do audytu certyfikującego (audyt próbny)
• audyt certyfikujący
• przeprowadzenie niezbędnych działań korygujących
• wydanie certyfikatu przez jednostkę certyfikującą
• audyty nadzoru (1/rok) audyt recertyfikujący (co 3 lata)

Etap 9
Bezpłatne konsultacje: nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji mailowo lub telefonicznie.

Firmy zainteresowane wdrożeniem, szkoleniem lub konsultacją w zakresie ISO 22000 / FSSC 22000 prosimy o kontakt w celu omówienia warunków współpracy.
(c)2022, All Rights Reserved