GMP+

Co to jest GMP+?
Good Manufacturing Practice - międzynarodowy standard skierowany do podmiotów działających na rynku pasz dla zwierząt oraz ich składników. Możliwy jest do wdrożenia u producentów, przewoźników transportowych i firm handlowych działających na rynku paszowym.

Dlaczego GMP+?
Głównym celem jest zagrawantowanie, aby pasze i mieszanki paszowe spełniały określone wymagania dotyczące ich składu i jakości, w tym zanieczyszczeń w procesach produkcji, magazynowania, transportu i obrotu. GMP+ bazuje na wymaganych prawnie dobrych praktykach GHP/GMP i jest jednocześnie dostosowany do norm ISO 9001 oraz ISO 22000. Pozwala to na większą kontrolę nad zagrożeniami mogącymi pojawić się w jakimkolwiek z etapów łańcucha paszowego, a także ułatwia zarządzanie organizacją.

STANDARDY GMP+:
- GMP B1 – Produkcja i przetwarzanie dodatków paszowych, premiksów oraz pasz;
- GMP B2 – Produkcja i sprzedaż materiałów i dodatków paszowych;
- GMP B3 – Sprzedaż, gromadzenie i magazynowanie materiałów paszowych, dodatków paszowych i pasz;
- GMP B4 – Transport materiałów paszowych, dodatków paszowych i pasz.

Korzyści płynące z wdrożenia GMP+:
- gwarancja stosowania dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych
- zagwarantowanie klientowi, że organizacja nadzoruje i eliminuje zagrożenia związane z paszami
- potwierdzenie utrzymania bezpieczeństwa pasz i dodatków paszowych
- wzrost zaufania klientów, inspektorów i jednostek certyfikujących 


Jak działamy:
Etap 1
Przygotowanie wdrożenia
- audyt wstępny (identyfikacja istniejącego systemu zarządzania)
- raport z audytu wstępnego (ocena aktualnego stanu firmy w odniesieniu do wymagań standardu)
- harmonogram prac wdrożeniowych

Etap 2
Dokumentowanie Systemu Zarządzania (przez naszych konsultantów lub Państwa pracowników pod naszym nadzorem)

Etap 3
Wdrożenie systemu
- wdrożenie opracowanej dokumentacji
- konsultacje w zakresie stosowania dokumentów
- wprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych

Etap 4
Szkolenie audytorów wewnętrznych
- wybór zespołu audytorów audytorów wewnętrznych
- szkolenie nt. wymagań standardu i zasad przeprowadzania audytów
- sprawdzian wiadomości i wydanie certyfikatu

Etap 5
Audyt wewnętrzny
- opracowanie planu audytów wewnętrznych
- przygotowanie i przeprowadzenie audytu
- wprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych

Etap 6
Przegląd zarządzania
- Przeprowadzenie przeglądu systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy 
- Ocena podjętych działań poaudytowych
- Definiowanie zaleceń do doskonalenia wynikających z ustaleń przeglądu

Etap 7
Certyfikacja
- wybór jednostki certyfikującej i złożenie wniosku
- przygotowanie do audytu certyfikującego (audyt próbny)
- audyt certyfikujący
- przeprowadzenie niezbędnych działań korygujących
- wydanie certyfikatu przez jednostkę certyfikującą
- audyt recertyfikujący (co 12 miesięcy)

Etap 8
Bezpłatne konsultacje: nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji mailowo lub telefonicznie.

Firmy zainteresowane wdrożeniem, szkoleniem lub konsultacją w zakresie GMP+ prosimy o kontakt w celu omówienia warunków współpracy.
(c)2022, All Rights Reserved