Pełnomocnik ds. Systemu HACCP


Temat szkolenia: Pełnomocnik ds. Systemu HACCP

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do kandydatów zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Systemu HACCP, pragnących zdobyć wiedzę dotyczącą prawa i kodeksu żywnościowego, wytycznych do Dobrych Praktyk GHP/GMP opracowywania dokumentacji systemowej oraz wdrażania, utrzymania i nadzorowania, a także zasad i metod oceny Systemu HACCP. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Systemu HACCP.

Cel szkolenia:
• Zapoznanie uczestników z Prawem Żywnościowym (Codex Alimentarius), Dobrymi Praktykami Higienicznymi i Produkcyjnymi (GHP/GMP) oraz rodzajami zagrożeń
• Nabycie umiejętności tworzenia dokumentacji Systemu HACCP i GHP/GMP
• Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów wewnętrznych Systemu HACCP
• Zapoznanie uczestników z zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. Systemu HACCP
• Przygotowanie przyszłych Pełnomocników do efektywnego sprawowania tej funkcji w organizacji.

Plan szkolenia:

I. DZIEŃ:
1. WPROWADZENIE.
a. Bezpieczeństwo żywności
b. Regulacje prawne dotyczące żywności

2. SYSTEM GHP/GMP:
a. Wprowadzenie do Dobrych Praktyk
b. Ogólne reguły (zasady higieny, GMP)
• Higiena osobista
• Mycie i dezynfekcja
• Odzież ochronna
• Wymogi zdrowotne
• Szkolenia personelu
• Budynki i otoczenie
• Maszyny i urządzenia
• Zaopatrzenie w wodę
• Usuwanie odpadów
• Ochrona przed szkodnikami
c. Wymagane instrukcje
d. Rodzaje formularzy (przykłady)

3. SYSTEM ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI HACCP.
a. Omówienie zagrożeń mikrobiologicznych, fizycznych i chemicznych.
• Zatrucia i zakażenia pokarmowe oraz ich najczęstsze przyczyny
• Główne choroby przenoszone drogą pokarmową
• Nosicielstwo bakterii chorobotwórczych
• Środki spożywcze najczęściej powodujące zatrucia pokarmowe
• Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne oraz ich przyczyny
b. Definicja Systemu HACCP

4. METODYKA WDRAŻANIA SYSTEMU HACCP:
a. 7 zasad wdrażania Systemu HACCP wg Codex Alimentarius
b. Projektowanie przykładowej dokumentacji wg 12 etapów wdrażania Systemu
• Sporządzenie listy wszystkich ewentualnych zagrożeń związanych z każdym etapem produkcji oraz listy wszelkich środków kontroli danego zagrożenia
• Określenie Krytycznych Punktów Kontroli
• Określenie celów i granic tolerancji dla każdego punktu krytycznego
• Opracowanie systemu monitorowania dla każdego punktu krytycznego
• Ustalenie działań korygujących
• Ustalenie procedury weryfikacji
• Prowadzenie dokumentacji i zapisów

5. ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PEŁNOMOCNIKA I ZESPOŁU HACCP.

II. DZIEŃ:
6. DEFINICJA I RODZAJE AUDYTÓW 7. PROCEDURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO WG ISO 19011:2018
a. Inicjowanie auditu
b. Przeprowadzenie przeglądu dokumentów
c. Przygotowanie do działań auditowych
d. Przeprowadzenie działań auditowych na miejscu
e. Przygotowanie, zatwierdzenie i rozpowszechnianie raportu z auditu
f. Zakończenie auditu
g. Przeprowadzenie działań poauditowych

7. SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW JAKOŚCIOWYCH
a. wykrycie niezgodności
b. podjęcie natychmiastowych działań
c. określenie przyczyny powstawania
d. podjęcie działań długoterminowych
e. ocena i nadzór nad działaniami

8. METODYKA I TECHNIKI AUDYTOWANIA
a. Skuteczne prowadzenie rozmów
b. Umiejętne sporządzanie notatek
c. Poprawne zbieranie dowodów audytowych

9. KOMPETENCJE AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO
a. Zakres obowiązków
b. Rola audytora s procesie ciągłego doskonalenia
c. Trudności w przeprowadzaniu audytów
d. Cechy profesjonalnego audytora

10. TEST POTWIERDZAJĄCY ZDOBYCIE KWALIFIKACJI PEŁNOMOCNIKA DS. SYSTEMU HACCP.


Czas trwania: 2 dni (16 godzin).
Istnieje możliwość skrócenia czasu szkolenia do 1 dnia, na życzenie klienta (przy szkoleniu dedykowanym).

Cena: 1100/900 PLN/os. zw. z VAT
• Cena za 1 osobę. Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób, druga i kolejne osoby: 900 PLN zw. z VAT
• Cena za uczestnictwo w szkoleniu online (zdalnym): 900 PLN/os. zw. z VAT
• Promocja dla Studentów studiów dziennych: 900 PLN/os. zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami)
• Przy zgłoszeniu na szkolenie stacjonarne dla Pełnomocników i Audytorów wewnętrznych, koszt uczestnictwa wynosi 1200 PLN (1. os.) / 1000 PLN (kolejne os.) zw. z VAT.
• Przy zgłoszeniu na szkolenie online (zdalne) dla Pełnomocników i Audytorów wewnętrznych, koszt uczestnictwa wynosi 1000 PLN (1. os.)

Miejsce szkoleń:
• Szkolenia otwarte: Wrocław (Uniwersytet SWPS), online (zdalnie)
• Szkolenia zamknięte: siedziba klienta (cały kraj), online (zdalnie)

Termin szkolenia: wg harmonogramu, do uzgodnienia

Forma zajęć: wykład, ćwiczenia, warsztaty, konsultacje

Zapewniamy:
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia (certyfikat Pełnomocnika ds. Systemu HACCP)
• Poczęstunek
• Bufet kawowy
• Bezpłatne konsultacje mailowe w ciągu miesiąca po zakończeniu szkolenia
• Rabat na następne szkolenie CENTRUM QUALITY w wysokości 100 PLN zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami)

Szkolenie akredytowane przez międzynarodową jednostkę certyfikującą. Istnieje możliwość wystawienia dodatkowego certyfikatu dla uczestników szkolenia.

Osoby i firmy zainteresowane powyższym szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza.
(c)2022, All Rights Reserved