Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015


Temat szkolenia: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do kandydatów zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001, pragnących zdobyć wiedzę dotyczącą opracowywania dokumentacji, wdrażania, utrzymania i nadzorowania oraz zasad i metod oceny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015.

Cel szkolenia:
• Zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i ISO 19011:2018
• Omówienie zasad zarządzania jakością i wdrażania Systemu Zarządzania Jakością
• Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
• Przygotowanie przyszłych Pełnomocników do efektywnego sprawowania tej funkcji w organizacji
• Zapoznanie uczestników z zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

Plan szkolenia:

I. DZIEŃ:
1. WPROWADZENIE:
a. Pojęcie jakości
b. Definicja ISO
c. Norma ISO 9001
d. Certyfikat ISO 9001

2. WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.
a. wady i korzyści Systemu Zarządzania Jakością
b. najczęstsze problemy przy wdrażaniu i recertyfikacji systemu
c. określenie kontekstu organizacji i potrzeb stron zainteresowanych oraz wyznaczenie ryzyk i szans
d. ustanowienie polityki i celów jakości
e. dokumentowanie systemu i prace wdrożeniowe
f. wybór i szkolenie audytorów wewnętrznych
g. audyt wewnętrzny
h. przegląd zarządzania
i. audyt zewnętrzny

3. ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.
a. Orientacja na klienta
b. Przywództwo
c. Zaangażowanie ludzi
d. Podejście procesowe
e. Ciągłe doskonalenie
f. Podejmowanie decyzji na podstawie faktów
g. Wzajemne korzystne powiązania z dostawcami

4. WYMAGANIA NORMY ISO 9001.
a. Kontekst organizacji
b. Przywództwo
c. Planowanie
d. Wsparcie
e. Funkcjonowanie
f. Ocena funkcjonowania
g. Doskonalenie

5. WYMAGANIA STAWIANE PEŁNOMOCNIKOWI DS. SZJ WG ISO 9001:2015
a. Trudności w pełnieniu funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością
b. Zakres obowiązków
c. Uprawnienia
d. Odpowiedzialność
e. Cechy dobrego Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością

II. DZIEŃ:
6. DEFINICJA I RODZAJE AUDYTÓW

7. AUDYT JAKO NARZĘDZIE W DOSKONALENIU SYSTEMU.
 a. planowanie audytów - kiedy, jak często?
b. prowadzenie audytów w oparciu o podejście procesowe
c. dobór audytorów
d. ocena i weryfikacja audytorów
e. motywowanie audytorów
f. komunikacja audytorów z Pełnomocnikiem

8. PROCEDURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO WG ISO 19011:2018.
a. Inicjowanie auditu
b. Przeprowadzenie przeglądu dokumentów
c. Przygotowanie do działań auditowych
d. Przeprowadzenie działań auditowych na miejscu
e. Przygotowanie, zatwierdzenie i rozpowszechnianie raportu z auditu
f. Zakończenie auditu
g. Przeprowadzenie działań poauditowych

9. SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW JAKOŚCIOWYCH
a. wykrycie niezgodności
b. podjęcie natychmiastowych działań
c. określenie przyczyny powstawania
d. podjęcie działań długoterminowych
e. ocena i nadzór nad działaniami

10. METODYKA I TECHNIKI AUDYTOWANIA
a. Skuteczne prowadzenie rozmów
b. Umiejętne sporządzanie notatek
c. Poprawne zbieranie dowodów audytowych

11. KOMPETENCJE AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO
a. Zakres obowiązków
b. Rola audytora w procesie ciągłego doskonalenia
c. Trudności w przeprowadzaniu audytów
d. Cechy profesjonalnego audytora

12. TEST POTWIERDZAJĄCY ZDOBYCIE KWALIFIKACJI PEŁNOMOCNIKA DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015.


Czas trwania: 2 dni (16 godzin).
Istnieje możliwość skrócenia czasu szkolenia do 1 dnia, na życzenie klienta (przy szkoleniu dedykowanym).

Cena: 1100/900 PLN/os. zw. z VAT
• Cena za 1 osobę. Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób, druga i kolejne osoby: 900 PLN zw. z VAT
• Cena za uczestnictwo w szkoleniu online (zdalnym): 900 PLN/os. zw. z VAT
• Promocja dla Studentów studiów dziennych: 900 PLN/os. zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami)
• Przy zgłoszeniu na szkolenie stacjonarne dla Pełnomocników i Audytorów wewnętrznych, koszt uczestnictwa wynosi 1200 PLN (1. os.) / 1000 PLN (kolejne os.) zw. z VAT.
• Przy zgłoszeniu na szkolenie online (zdalne) dla Pełnomocników i Audytorów wewnętrznych, koszt uczestnictwa wynosi 1000 PLN (1. os.)

Miejsce szkoleń:
• Szkolenia otwarte: Wrocław (Uniwersytet SWPS), online (zdalnie)
• Szkolenia zamknięte: siedziba klienta (cały kraj), online (zdalnie)

Termin szkolenia: wg harmonogramu, do uzgodnienia

Forma zajęć: wykład, ćwiczenia, warsztaty, konsultacje

Prowadzący: Czynny auditor IRCA, doświadczony konsultant z wieloletnią praktyką w systemach zarządzania jakością

Zapewniamy:
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia (certyfikat Pełnomocnika ds. SZJ wg ISO 9001 w języku polskim lub angielskim)
• Poczęstunek
• Bufet kawowy
• Bezpłatne konsultacje mailowe w ciągu miesiąca po zakończeniu szkolenia
• Rabat na następne szkolenie CENTRUM QUALITY w wysokości 100 PLN zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami)

Szkolenie akredytowane przez międzynarodową jednostkę certyfikującą. Istnieje możliwość wystawienia dodatkowego certyfikatu dla uczestników szkolenia.

Osoby i firmy zainteresowane powyższym szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza.
(c)2022, All Rights Reserved